Εκδόσεις

Ενημερωτική Έκδοση «Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο & Εταιρική Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τα τελευταία χρόνια, η θέσπιση δεσμευτικών κανόνων στην Ευρώπη για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε πολλές περιπτώσεις η παρακολούθηση ή o εντοπισμός των πληροφορίων που αφορούν τις επιχειρήσεις αποτελεί μια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία.

Η ενημερωτική έκδοση στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε οδηγίες και κανονισμούς που τις επηρεάζουν. Περιλαμβάνει το βασικό ευρωπαϊκό πλαίσιο σε σχέση με την Ταξινομία της ΕΕ (Taxonomy), τα EU Sustainability Reporting Standards, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) και άλλες οδηγίες που αφορούν το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.

Για τον κάθε κανονισμό ή οδηγία εμπεριέχεται μια σύνοψη των βασικών στόχων, των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και σύνδεσμοι για τα επίσημα έγγραφα με πρόσθετο υλικό.

Αν επιθυμείτε να λάβετε την έκδοση επικοινωνήστε στο info@globalcompact.gr

Απολογισμός Προγράμματος Target Gender Equality 2022-23

O απολογισμός του πρώτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος Target Gender Equality περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, ανάλυση των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women Empowerment Principles -WEPs), τους στόχους και τη μεθοδολογία της μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καλές πρακτικές των συμμετεχουσών επιχειρήσεων-μελών και testimonials των στελεχών που παρακολούθησαν την εκπαίδευση.

Έκδοση “Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θεματικοί Οδηγοί”

H Έκδοση «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θεματικοί Οδηγοί» συγκεντρώνει χρήσιμο υλικό για σημαντικούς τομείς της εταιρικής βιωσιμότητας.

Στόχος της έκδοσης είναι να εφοδιαστούν οι επιχειρήσεις με βασικές γνώσεις, οδηγούς, εργαλεία και ευκαιρίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης που παρέχει το UN Global Compact και το UN Global Compact Network Greece, σχετικά με τις Δέκα Αρχές, τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ισότητα των Φύλων, την Αξιοπρεπή Εργασία, το Περιβάλλον, την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τις Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας.

Απολογισμός Business & Human Rights Accelerator

O απολογισμός του πρώτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος Business & Human Rights περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση από τη δέσμευση στη δράση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις, τους στόχους και τη μεθοδολογία της μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καλές πρακτικές των επιχειρήσεων-μελών και testimonials των στελεχών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα.