Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Accelerators

Τα Accelerators είναι προγράμματα κατάρτισης και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένους τομείς της βιωσιμότητας, διάρκειας 6 με 9 μήνες, που έχουν σχεδιαστεί για να σας υποστηρίξουν στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την επιχείρησή σας, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση των SDGs και των Δέκα Αρχών στην επιχειρηματική σας στρατηγική και τις δραστηριότητές σας. Περιλαμβάνουν live και on-demand sessions, πρακτική καθοδήγηση, peer-to-peer ευκαιρίες μάθησης και πρόσβαση σε καλές πρακτικές και πηγές πληροφόρησης.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα Accelerators δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πρακτικών εναρμονισμένων με την εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UN Global Compact και τους SDGs σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την αλυσίδα αξίας.

Οι επιχειρήσεις με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα Accelerators:

  • Αποκτούν γνώσεις μέσα από υψηλού περιεχομένου εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές και εργαλεία
  • Έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων και τοπικών ευκαιριών δέσμευσης και πρωτοβουλιών, όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκπαιδεύσεις, καθοδήγηση και μεικτή μάθηση
  • Ενισχύουν τη δέσμευση του προσωπικού τους και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
  • Μετέχουν σε μια ομάδα με peers, εταίρους των Ηνωμένων Εθνών και ειδικούς
  • Επιταχύνουν την ενσωμάτωση των SDGs και των Δέκα Αρχών στη στρατηγική και τις καθημερινές λειτουργίες τους
  • Αναδεικνύουν και δημοσιοποιούν τα επιτεύγματά τους τους σε τομείς-κλειδιά της βιώσιμης ανάπτυξης

Target Gender Equality Accelerator

Διευρύνετε τις γνώσεις σας και αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία προκειμένου να επιταχύνετε την πρόοδο σας αναφορικά με την ισότητα των φύλων. Μέσω της ανάλυσης επίδοσης, των ειδικών capacity building sessions, των peer-to-peer δυνατοτήτων μάθησης και της ανάδειξης καλών πρακτικών έχετε την ευκαιρία να λάβετε εξιδεικευμένη καθοδήγηση ως προς τον καθορισμό και την επίτευξη φιλόδοξων εταιρικών στόχων για την εκπροσώπηση και την ηγεσία των γυναικών.

Business & Human Rights Accelerator

Κατανοήστε πότε, πού και πώς η επιχείρηση σας επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ιεραρχήσετε τα πιο ουσιαστικά ζητήματα για ανάληψη δράσης.  Αναγνωρίστε τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων, παρακολουθήστε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών σας και επικοινωνήστε με αποδοτικό τρόπο την πρόοδο σας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Climate Ambition Accelerator

Μάθετε περισσότερα για τους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους (SBTi) για τη μείωση των εκπομπών και ενισχύστε τη δράση σας για το κλίμα με στόχο την πράσινη μετάβαση.

SDG Ambition Accelerator

Ενισχύστε την πρόοδο σας στους SDGs και επιφέρετε την αλλαγή. Αναπτύξτε  και εφαρμόστε καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές στους SDGs που έχετε τη μεγαλύτερη επίδραση.