Οφέλη & Διαδικασία συμμετοχής για Επιχειρήσεις και Μη-επιχειρήσεις

Οφέλη συμμετοχής

Το UN Global Compact, ως η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως, παρέχει μια κοινή γλώσσα που διέπεται από ένα σύνολο Δέκα Οικουμενικών Αρχών που εδράζονται σε διεθνείς συμβάσεις και καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η συμμετοχή στο UN Global Compact και στο Τοπικό του Δίκτυο στην Ελλάδα, το UN Global Compact Network Greece, προσφέρει στις επιχειρήσεις υποστήριξη ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο ή την ωριμότητα σε θέματα βιωσιμότητας προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους και να ενισχύσουν τη συμβολή τους στους SDGs.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο UN Global Compact καταφέρνουν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα προόδου στη βιώσιμη ανάπτυξη τους, να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, να εμπλουτίσουν ή να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να προετοιμαστούν σε σχέση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για την εταιρική βιωσιμότητα και να αναπτύξουν το reporting τους.

Η συμμετοχή στο UN Global Compact Greece περιλαμβάνει ένα εύρος δυνατοτήτων που αφορούν τη δημιουργία εκπαιδευτικού υπόβαθρου, την αξιοποίηση εργαλείων, τη διεύρυνση γνώσεων, τη διασύνδεση με ειδικούς και τα Ηνωμένα Έθνη, την ανάδειξη ηγετικού ρόλου ή καινοτόμων πρωτοβουλιών σε επιμέρους τομείς, την τακτική ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση της προόδου μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας του UN Global Compact.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη συμμετοχής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οικοδόμηση διαφάνειας & εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Συμμετοχή σε πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών
 • Μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας υπευθύνων επιχειρήσεων
 • Παρακολούθηση προόδου μέσω του Communication on Progress και δυνατότητα benchmarking με άλλες επιχειρήσεις

Capacity building  

 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα Accelerators σε θέματα βιωσιμότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας (per learning)
 • Πρόσβαση στη πλατφόρμα Academy με κωδικούς για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης
 • Πρόσβαση σε ευρεία γκάμα πληροφόρησης, πηγών και εργαλείων
 • Τακτική ενημέρωση για νέες πρακτικές, τάσεις και ευρωπαϊκούς/διεθνείς κανονισμούς

Διασύνδεση & Συνεργασία

 • Ανάδειξη καλών πρακτικών και συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ευκαιρίες δικτύωσης με άλλες εταιρείες, ειδικούς και ενδιαφερόμενα μέρη

Προβολή & Επικοινωνία

 • Ευκαιρίες προβολής online (social media, ιστοσελίδα), καθώς και σε τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας από συνεργάτες και επενδυτές

Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής για Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν τους ακόλουθους ορισμούς:

 • Επιχείρηση – κάθε νομική επιχειρηματική οντότητα, όπως εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών, με τουλάχιστον 250 άμεσους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ή / και οποιεσδήποτε εταιρείες ανήκουν στο κράτος
 • ΜμΕ (Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις) – ισχύουν τα παραπάνω αλλά με αριθμό άμεσων υπαλλήλων μικρότερο από 250. Οι ΜμΕ υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον έναν άμεσο υπάλληλο και ενεργές δραστηριότητες.

Για να κάνετε το επόμενο βήμα για τη συμμετοχή σας στο UNGC , παρακαλούμε προχωρήστε στην επισκόπηση της παρακάτω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση της επιχείρησης στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, την ανάληψη δράσης για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Προόδου (Communication on Progress – CoP). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.

Διαδικασία αίτησης εγγραφής για Μη-επιχειρήσεις

Οι μη-επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Επιχειρηματικές ενώσεις
 • Τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι κτλ.)
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Ιδρύματα
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Φορείς δημοσίου
 • Οργανισμοί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση του φορέα στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, τη συμμετοχή σε δράσεις του UNGC όπου είναι εφικτό και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Δέσμευσης (Communication on Engagement – CoE). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.