CoP: Ετήσια αναφορά προόδου
επιχειρήσεων-μελών

Η ετήσια αναφορά προόδου (Communication on Progress – CoP) αποτελεί τον πυρήνα της δέσμευσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο United Nations Global Compact, καθώς είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός μέσω του οποίου αναδεικνύουν την πρόοδο τους σε σχέση με τις Δέκα Αρχές και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).

 

Η CoP δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-μέλη:

 • Να ενισχύσουν την αξιοπιστία και το brand value τους επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στις Δέκα Αρχές και τους SDGs.
 • Να μετρήσουν και να παρουσιάσουν την πρόοδο τους σε σχέση με τις Δέκα Αρχές με συνεπή και δομημένο τρόπο.
 • Να ακολουθούν μια προληπτική προσέγγιση στα ζητήματα της βιωσιμότητας, να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώνουν συνεχώς την επίδοση τους αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις, αξιοποιώντας την καθοδήγηση που προσφέρεται και καθορίζοντας τους κατάλληλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε ετήσια βάση.
 • Να συγκρίνουν την πρόοδο με peers (benchmarking) μέσω της πρόσβασης σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές που παρέχει δωρεάν, δημόσια και συγκρίσιμα δεδομένα εταιρικής βιωσιμότητας.
Απαιτήσεις περιεχομένου CoP

H CoP περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά στοιχεία:

1. Υπογεγραμμένη δήλωση (e-sign) του/της CEO με την οποία εκφράζεται διαρκής υποστήριξη και δέσμευση στις Δέκα Αρχές του United Nations Global Compact.

2. Συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου που αφορά τις δράσεις της επιχείρησης ως προς τις Δέκα Αρχές και τους SDGs.

 

Τα δυο παραπάνω στοιχεία  δημοσιοποιούνται στο προσωπικό προφίλ που έχει  κάθε επιχείρηση-μέλος στην ιστοσελίδα του UN Global Compact. Η ανάρτηση της ετήσιας Έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης είναι προαιρετική.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής της CoP είναι καθολική για όλες τις επιχειρήσεις-μέλη και ορίζεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτος.

Στόχος

Η CoP είναι ένα μέσο επικοινωνίας της προόδου αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό:

 • την ενίσχυση της λογοδοσίας αναφορικά με την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία συμβάλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας του United Nations Global Compact
 • τη συνεχή εκπαίδευση των επιχειρήσεων με γνώμονα τη βελτίωση των επιδόσεων τους
 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών σε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Δέκα Αρχών και τη συμβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των SDGs.
Πολιτική CoP & Βασικές Πληροφορίες
Ερωτηματολόγιο & Οδηγίες συμπλήρωσης

Δείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο και τον Οδηγό για τη συμπλήρωσή της CoP

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πέντε ενότητες:

1. Διακυβέρνηση

2. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

3. Συνθήκες εργασίας

4. Περιβάλλον

5. Καταπολέμησης της διαφθοράς

Η πρώτη ενότητα, Διακυβέρνηση, παρέχει μια οριζόντια επισκόπηση της δομής της διακυβέρνησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξετάζει τη διαδικασία και τις πολιτικές που καταδεικνύουν τη δέσμευση των επιχειρήσεων για πρόοδο, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόληψη αρνητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τους δείκτες επιδόσεων, τους μηχανισμούς αποκατάστασης και υποβολής εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υπόλοιπες τέσσερις ενότητες —Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνθήκες εργασίας, Περιβάλλον και Καταπολέμηση Διαφθοράς— εξετάζουν την ανάληψη δράσης σε σχέση με αυτά το θέματα, όπως και στην ενότητα Διακυβέρνηση, οι ερωτήσεις ακολουθούν μια αντίστοιχη δομή και καθορίζουν εάν η δέσμευση, η πρόληψη, η απόδοση, η αποκατάσταση και η υποβολή εκθέσεων συνάδουν με τις Δέκα Αρχές.

Κάθε ερώτηση ευθυγραμμίζεται με παγκόσμια πρότυπα υποβολής εκθέσεων, όπως το Global Reporting Initiative (GRI), το Carbon Disclosure Project (CDP) και τα International Standards on Accounting & Reporting (ISAR). Ως εκ τούτου, η CoP δεν αποτελεί ένα ακόμη πρότυπο έκθεσης βιωσιμότητας, αλλά δομείται πάνω σε γερές βάσεις, τα στοιχεία της οποίας κρίνονται αξιόπιστα και διατίθενται δημοσίως. Επιπλέον, οι ερωτήσεις έχουν ενσωματώσει τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs).

Πώς χρησιμοποιούνται οι CoP;

Οι CoP αναρτώνται στην ιστοσελίδα του United Nations Global Compact αυτομάτως μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή τους. Η πρόσφατη ανάπτυξη -τόσο από την άποψη του αριθμού ανηρτημένων CoP όσο και του επιπέδου ποιότητας και εξειδίκευσής τους- οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη προσδοκία από τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων είναι οι επενδυτές, οι καταναλωτές, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, η τοπική κοινότητα και οι κυβερνήσεις. Οι COP παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μορφή & Γλώσσα
 • Το ερωτηματολόγιο της CoP είναι διαθέσιμο στις έξι επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών.
 • Στα σημεία του ερωτηματολογίου που απαιτείται η εισαγωγή κειμένου, ενθαρρύνεται η χρήση της γλώσσας που έχει επιλεγεί εξαρχής για τη συμπλήρωσή του.
 • Συμπληρωματικά προαιρετικά αρχεία πχ. η Έκθεση Βιωσιμότητας είναι ευπρόσδεκτα σε κάθε γλώσσα.
 • Το ερωτηματολόγιο της CoP είναι διαθέσιμο προς download αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή του στην ιστοσελίδα του United Nations Global Compact.
CoP One Pager Info