Συνεργασίες

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Το UN Global Compact Network Greece και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις. Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται με το σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τους στόχους του UN Global Compact, περιλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση από κοινού δράσεων και ειδικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων για θέματα ισότητας των φύλων στην εργασία, ίσης μεταχείρισης, ίσης συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, στην παροχή σχετικών εργαλείων και στην ανάδειξη καλών πρακτικών.

Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το UN Global Compact Network Greece και το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των SDGs μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, καθώς και την ενίσχυση ευρύτερα της συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα με οδηγό τις Αρχές Responsible Management Education (PRME) του UN Global Compact.