Διακυβέρνηση
Ανώτατο όργανο του Global Compact Network Greece (GCNG) είναι η Γενική Συνέλευση Μελών, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, έξι (6) από επιχειρήσεις και τρία (3) από μη-επιχειρήσεις, και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική του GCNG και την εφαρμογή της.

Ιουλία Τσέτη
Πρόεδρος

UNI-PHARMA S.A. & INTERMED S.A.

mitilineou

Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου
Αντιπρόεδρος

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

konti

Κιάρα Κόντη
Γενική Γραμματέας

EY GREECE

Άγγελος Καλογεράκος
Ταμίας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

alexiou

Μαρία Αλεξίου
Μέλος

CSR HELLAS

Κατερίνα Κατσούλη
Μέλος

 GRANT THORNTON GREECΕ

konstantinou

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μέλος

 ΣΕΒ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

maxairas

Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Μέλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

polychronopoulos

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος
Μέλος

POLYECO Α.Ε.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο (2) από επιχειρήσεις και ένα (1) από μη-επιχειρήσεις, και έχει τριετή θητεία. Ελέγχει τα πεπραγμένα του GCNG από πλευράς δράσεων και εξόδων.

aggelopoulou

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

gkouskos

Γκούσκος Γιώργος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Νικόλαος Μέλιος 

INSTITUTE FOR THE STUDY OF REGIONAL HISTORY AND HISTORY OF ENTERPRISES

Executive Director

Η Executive Director επιβλέπει το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών, υλοποιεί τη στρατηγική και το πρόγραμμα δράσης του GCNG και διασφαλίζει την εναρμόνιση του με τους στόχους του UNGC.

Παναγιώτα Λαμπροπούλου

Executive Director

Ομάδα Στελεχών

Νεφέλη Βουτσινά-Πετσιμέρη

Members Engagement and Project Officer

Παναγιώτης Μπουργαζάς

Members Engagement and Project Officer