Διακυβέρνηση
Ανώτατο όργανο του Global Compact Network Hellas (GCNH) είναι η Γενική Συνέλευση Μελών, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, έξι (6) από επιχειρήσεις και τρία (3) από μη-επιχειρήσεις, και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική του GCNH και την εφαρμογή της.

TSETI

Ιουλία Τσέτη
Πρόεδρος

UNI-PHARMA S.A. & INTERMED S.A.

mitilineou

Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου
Αντιπρόεδρος

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

konti

Κιάρα Κόντη
Γενική Γραμματέας

EY GREECE

Άγγελος Καλογεράκος
Ταμίας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

alexiou

Μαρία Αλεξίου
Μέλος

CSR HELLAS

Κατερίνα Κατσούλη
Μέλος

 GRANT THORNTON GREECΕ

konstantinou

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μέλος

 ΣΕΒ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

maxairas

Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Μέλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

polychronopoulos

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος
Μέλος

POLYECO Α.Ε.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο (2) από επιχειρήσεις και ένα (1) από μη-επιχειρήσεις, και έχει τριετή θητεία. Ελέγχει τα πεπραγμένα του GCNH από πλευράς δράσεων και εξόδων.

aggelopoulou

Σταυρούλα Αγγελοπούλου

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

gkouskos

Γκούσκος Γιώργος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

mpalakakis

Μπαλακάκης Γιάννης

GEO ROUTES CULTURAL INSTITUTE

Executive Director

Η Executive Director επιβλέπει το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών, υλοποιεί τη στρατηγική και το πρόγραμμα δράσης του GCNH και διασφαλίζει την εναρμόνιση του με τους στόχους του UNGC.

Παναγιώτα Λαμπροπούλου

Executive Director