Το UN Global Compact Network Greece συμμετείχε στη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Τοπικών Δικτύων του UN Global Compact στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το UN Global Compact διοργάνωσε διάσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 17 Απριλίου 2024, φέρνοντας κοντά Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους/τις  Executive Directors των Ευρωπαϊκών Τοπικών Δικτύων του με στόχο έναν γόνιμο διάλογο με θέμα ‘’UN Global Compact: Καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων”.

Το UN Global Compact Network Greece συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το UN Global Compact και τα Ευρωπαϊκά Τοπικά Δίκτυα μπορούν να συνεργαστούν με τα Ευρωπαϊκά όργανα και κράτη-μέλη της ΕΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία τους για τις κανονιστικές εξελίξεις, όπως είναι η Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και η Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Οι Οδηγίες αυτές θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις προωθώντας τη βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλη την αλυσίδα αξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το UN Global Compact Network Greece παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις όχι μόνο αναφορικά με την εφαρμογή των κανονιστικών προτύπων, αλλά και ως προς τη φιλόδοξη στοχοθέτηση, την κλιμάκωση του θετικού αντικτύπου και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας.

Περισσότερες από 9.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συμμετέχουν στο UN Global Compact εκ των οποίων 52% είναι μικρομεσαίες. Το UN Global Compact, μέσω των Τοπικών του Δικτύων, εφοδιάζει με εργαλεία και γνώση τις επιχειρήσεις προκειμένου να μεταβούν από τη θεωρία στην ουσιαστική πρόοδο στους τομείς που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.

Η διάσκεψη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, αναδεικνύοντας ευκαιρίες ενίσχυσης του θετικού αντικτύπου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και παράλληλα  υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αξιοποίηση του έργου του UN Global Compact στην ευθυγράμμιση των εταιρικών στρατηγικών με την Ευρωπαϊκή agenda για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη.