Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιχειρήσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα (Business & Human Rights -BHR) επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενεργοποιώντας μια συνεχιζόμενη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την αντιμετώπιση των ουσιαστικότερων θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος BHR είναι:

 • Η κατανόηση των ευθυνών εκ μέρους των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των παγκόσμιων προτύπων και συμβάσεων, που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights -UNGPs)
 • Η μετατόπιση της προσέγγισης από τους κινδύνους για την επιχείρηση στους κινδύνους για τους ανθρώπους
 • Η κάλυψη κενών και η δημιουργία μεγαλύτερου θετικού αντικτύπου μεταβαίνοντας από την πολιτική στην πρακτική εφαρμογή
 • Η διασύνδεση και ο διαμοιρασμός γνώσης μεταξύ peers και experts

Το πρόγραμμα BHR περιλαμβάνει 4 Μodules:

 1. Εισαγωγή στις UNGPs και στη διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 2. Αξιολόγηση κινδύνων και επιπτώσεων στην αλυσίδα αξίας
 3. Κατάρτιση σχεδίου δράσης:
  • Προτεραιοποίηση κινδύνων και επιπτώσεων
  • Υλοποίηση και παρακολούθηση σχεδίου δράσης
  • Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και επικοινωνία προόδου
 4. Μηχανισμοί καταγγελιών και αποκατάσταση βλάβης

Στο πλαίσιο των αυξανομένων προσδοκιών και των απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες αξίας, το πρόγραμμα BHR παρέχει εμπεριστατωμένη και πρακτική καθοδήγηση για όλα τα στάδια της εφαρμογής του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις:

 • Να αναγνωρίσουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται σε σχέση με το θέμα
 • Να κατανοήσουν το πλαίσιο των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών όπως περιγράφεται στις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών
 • Να αξιοποιήσουν τα προσφερόμενα εργαλεία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους
 • Να διερευνήσουν τρόπους αποτελεσματικής συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ουσιαστικότερων θεμάτων τους
 • Να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο 2023 με εισηγήτρια την κ. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και τη συμμετοχή 21 στελεχών επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas.