Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρήσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα»
του
UN Global Compact Network Greece

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2023

Στο πλαίσιο της συνεχούς παροχής υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, το UN Global Compact Network Greece ολοκλήρωσε σήμερα το πρόγραμμα «Επιχειρήσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα», στο οποίο συμμετείχαν 21 στελέχη μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει ο φορέας, στόχος είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις αυξανόμενες προσδοκίες και η μετάβαση από τη δέσμευση στη δράση εν προκειμένω σε ζητήματα που άπτονται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα παρείχε εξιδεικευμένη γνώση με εισηγήτρια την κ. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόσβαση σε εργαλεία και καλές πρακτικές και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ peers εστιάζοντας σε όλα τα στάδια της δέουσας επιμέλειας. Το περιεχόμενο έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη που το παρακολούθησαν να αποσαφηνίσουν πότε και πως οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ποιο τρόπο μπορούν να ιεραρχήσουν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα και να αναγνωρίσουν τα καταλληλότερα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους και την επικοινωνία της προόδου τους στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ευθυγράμμιση της εταιρικής στρατηγικής με τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτέλεσε βασικό άξονα του προγράμματος και συνέβαλλε στην προετοιμασία των επιχειρήσεων αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες αξίας.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα του UN Global Compact Network Greece αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία και παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 74 ελληνικές επιχειρήσεις και 21 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece