Δελτίο Τύπου- Εκκίνηση προγράμματος Target Gender Equality

Δελτίο Τύπου

To UN Global Compact Network Hellas προωθεί την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις με την εκκίνηση του προγράμματος Target Gender Equality

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Το UN Global Compact Network Hellas ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Target Gender Equality, που εστιάζει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να θέσουν και να πετύχουν φιλόδοξους στόχους που συνδέονται με την εκπροσώπηση των γυναικών και την ανάληψη ηγετικών θέσεων μέσα στις επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 στελέχη από 14 επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Hellas, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη συμβολή τους στον SDG 5-Ισότητα των φύλων και πιο συγκεκριμένα στον υποστόχο 5.5, ο οποίος αναφέρεται στη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και της παροχής ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή έως το 2030. Το Target Gender Equality προσφέρει γνώσεις, καθοδήγηση, παραδείγματα καλών πρακτικών και πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα και έρευνες που αναδεικνύουν το ρόλο των επιχειρήσεων στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και παρέχει τεχνογνωσία από τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικούς φορείς για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν στην πράξη μια συμπεριληπτική προσέγγιση από πλευράς φύλου.

Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για την Ελλάδα να επιτείνουν την ανάγκη για ανάληψη άμεσης δράσης για το θέμα και την πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων (προς το παρόν) επιχειρήσεων στο 40% μέχρι το 2026, το Target Gender Equality κινητοποιεί και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις τόσο για την προώθηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους όσο και για την αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων όπως είναι το μισθολογικό χάσμα, η σεξουαλική παρενόχληση, τα στερεότυπα και η ίση κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων, και ιδίως της ηγεσίας των γυναικών, δεν αφορά αποκλειστικά τον SDG 5 αλλά έχει αποτελέσματα και σε άλλους SDGs, όπως στον SDG 13- Δράση για το κλίμα, δεδομένου ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο υποεκπροσωπούνται στη λήψη αποφάσεων για αυτά τα θέματα. Μια διάσταση που αποτυπώνεται στην πολύ πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πράσινη ανάπτυξη.

H ανισότητα των φύλων παραμένει μια πολύπλευρη και επίμονη πρόκληση της εποχής μας. Αναγνωρίζοντας ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συχνά τοπικές λύσεις,  η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ως απαραίτητο στοιχείο για την επιχειρηματική επίδοση εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες δράσης του UN Global Compact Network Hellas.

 

 

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Hellas

Το UN Global Compact Network Hellas είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 73 ελληνικές επιχειρήσεις και 21 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Hellas συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkhellas