Δελτίο Τύπου

Εκκίνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους SDGs από το UN Global Compact Network Greece με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής των επιχειρήσεων

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024

Το UN Global Compact Network Greece πραγματοποίησε, σήμερα, την έναρξη του προγράμματος SDG Ambition Accelerator, που αποσκοπεί στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Με δεδομένο ότι η εκπλήρωση των SDGs βρίσκεται εκτός χρονοδιαγράμματος, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για ανάληψη φιλόδοξης δράσης και η ενσωμάτωση ειδικότερων στόχων που συνδέονται με τους 17 SDGs στην επιχειρηματική λειτουργία. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος SDG Ambition Accelerator, το UN Global Compact Network Greece επιδιώκει να καθοδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο στη στοχοθέτηση όσο και στην υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Agenda 2030.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει στις επιχειρήσεις ένα πλαίσιο διαχείρισης που θα τις βοηθήσει να υιοθετήσουν καινοτόμες στρατηγικές για τη βιωσιμότητα και τους SDGs στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να μετρήσουν και να βελτιώσουν την επίδοση τους.  Τα 28 στελέχη επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Greece, που εκπροσωπούν διαφορετικούς κλάδους, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδική τεχνογνωσία, εργαλεία, οδηγούς και ευκαιρίες peer learning προκειμένου να αναπτύξουν KPIs σε σχέση με τους SDGs, να σχεδιάσουν ουσιαστικές δράσεις, να ενσωματώσουν τους στόχους που θέτουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, να ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να επικοινωνούν αποτελεσματικά  την πρόοδό τους.

Η ενίσχυση της δέσμευσης και της δράσης είναι σήμερα επιτακτική όσο πότε και το πρόγραμμα SDG Ambition Accelerator είναι μια πρωτοβουλία για τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου των επιχειρήσεων ως προς τους SDGs. Το UN Global Compact Network Greece υλοποίει την εκπαίδευση για δεύτερη φορά, σε διακρατικό επίπεδο με τη συνεργασία των Τοπικών Δικτύων του UN Global Compact της Σερβίας, Γεωργίας και Βουλγαρίας.

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Χρυσούλα Εξάρχου, Μέλος (QualityNet Foundation), Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερα από 80 μέλη, επιχειρήσεις και φορείς, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkgreece