1η Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

Δελτίο Τύπου

Πρώτη Γενική Συνέλευση Μελών του UN Global Compact Network Hellas

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του UN Global Compact Network Hellas. Κατά την έναρξη της Συνέλευσης, η κ. Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε ότι με οδηγό τις Δέκα Αρχές, που αποτελούν ένα οικουμενικό σύστημα αξιών, και τους  SDGs ο φορέας λειτουργεί ως μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στη διάρκεια της Συνέλευσης τα μέλη ενημερώθηκαν για τους επτά τομείς εστίασης του φορέα στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν και έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές επικέντρωσης των δράσεων περιλαμβάνουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ισότητα των Φύλων, την Αξιοπρεπή Εργασία, τη Δράση για το Κλίμα, την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, την Ενσωμάτωση των SDGs και τη Μετασχηματιστική Διακυβέρνηση.

Στις στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα εντάσσεται η προώθηση του Global Compact –της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη– στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε διάφορους άξονες της βιωσιμότητας και η ανάπτυξη συνεργιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μετά το απολογιστικό μέρος, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη συνέχιση του capacity building προγράμματος “SDG Ambition” και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων όπως το “Target Gender Equality” και το “Climate Ambition” που φέρουν τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών, την τακτική ενημέρωση των μελών για τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες κανονιστικές εξελίξεις, την ευρύτερη αξιοποίηση των εργαλείων του Global Compact και την ανάδειξη της προόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στα επιμέρους θέματα της βιωσιμότητας.

Τέλος, τα μέλη του UN Global Compact Network Hellas είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για την ανανέωση του τρόπου δημοσιοποίησης της προόδου τους μέσω του Communication on Progress και τις νέες δυνατότητες που απολαμβάνουν πλέον με τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.