Έκθεση Βιωσιμότητας & COP

Η υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability reporting) προς τα ενδιαφερόμενα μέρη με διαφανή και δημόσιο τρόπο είναι θεμελιώδους σημασίας. Η ετήσια αναφορά προόδου (Communication on Progress – CoP) του  UN Global Compact αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δέσμευση μιας επιχείρησης στην τήρηση και εφαρμογή των Δέκα Αρχών.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις να ενεργούν με υπευθυνότητα και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις τους. Το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη θέτει ρυθμιστικούς κανόνες για μια σειρά από θέματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις σχετικές με τη διακυβέρνηση πληροφορίες (ESG) που αφορούν τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες διαμορφώνουν τις αποφάσεις των καταναλωτών, των τοπικών κοινοτήτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αναμένουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάληψη δράσεις από τις επιχειρήσεις. Εν αντιθέσει με το παρελθόν που ήταν μόνο μια εθελοντική δραστηριότητα, πλέον σχηματοποιείται η τάση προς την υποχρεωτική εκπόνηση μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων.