Καταπολέμηση Διαφθοράς & Διακυβέρνηση

Η διαφθορά έχει διάφορες μορφές στις επιχειρήσεις, τους κλάδους και τις χώρες. Η αύξηση του επιχειρηματικού κόστους και του κόστους συναλλαγών, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η μειωμένη οικονομική ανάπτυξη είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες. Μέσω της συμμόρφωσης και της τήρησης των κανόνων, οι επιχειρήσεις μπορούν να δράσουν κατά της απάτης, της δωροδοκίας, του εκβιασμού και άλλων μορφών διαφθοράς.
Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοήσουν τους κινδύνους, τους παράγοντες της διαφθοράς και τους τρόπους αντιμετώπισης καθώς οι αλυσίδες αξίας γίνονται περισσότερο πολύπλοκες και ποικιλόμορφες, ενσωματώνοντας μια σειρά από προκλήσεις, που συνδέονται μεταξύ άλλων με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών συνθηκών και περιβάλλοντος.