Περιβάλλον

Οι Αρχές του UN Global Compact που αφορούν το περιβάλλον παρέχουν στις επιχειρήσεις ένα σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Εφαρμόζονται σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η συνεργασία, η εκπαίδευση και η αυτό-ρύθμιση. Οι αρχές αυτές μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η βλάβη στα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να συμβάλει μέσω της προώθησης της καθαρότερης παραγωγής και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.