Αξιοπρεπής Εργασία

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η εναρμόνιση με τα εργασιακά πρότυπα αποτελούν το θεμέλιο της αξιοπρεπούς εργασίας. Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των εφοδιαστικών αλυσίδων καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση βιώσιμων, υπεύθυνων και συμπεριληπτικών εργασιακών πρακτικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη της αξιοπρεπούς εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.