Ισότητα των Φύλων

Η ισότητα των φύλων θεωρείται μια από τις πιο επίμονες προκλήσεις. Ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη του SDG 5 «Ισότητα των Φύλων», του SDG 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» και του SDG 10 «Μείωση ανισοτήτων», ενώ, διαπερνά όλους τους τομείς ανάπτυξης. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έμφυλη ισότητα παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης των γυναικών που εμπεριέχει μια σειρά ζητημάτων όπως η προώθηση της γυναικείας ηγεσίας, η γεφύρωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, η άρση των προκαταλήψεων, η μηδενική ανοχή στην παρενόχληση, η συμπεριληπτική γλώσσα.