Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα δεν εναπόκειται μόνο στις κυβερνήσεις. Αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις, καθώς στο πλαίσιο της δέσμευσής τους στο UN Global Compact, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις Αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα τόσο στη δομή τους όσο και ευρύτερα στην αλυσίδα αξίας τους.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, τη μη διάκριση, τον πολιτισμό, την υγεία, το δικαίωμα το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την ιδιωτική ζωή.