Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Οι SDGs οριοθετούν το πλαίσιο συζήτησης για τη βιωσιμότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ως παγκόσμιο σύστημα στόχων, οι SDGs παρέχουν μια κοινή γλώσσα και μια πυξίδα για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το 2030 είναι το χρονικό περιθώριο που έχει οριστεί  για την επίτευξή τους.

Η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο πόρους τους για την προώθηση των SDGs.