Οφέλη & Διαδικασία συμμετοχής για Επιχειρήσεις και Μη-επιχειρήσεις

Οφέλη συμμετοχής

Το UN Global Compact, ως η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως, παρέχει μια κοινή γλώσσα που διέπεται από ένα σύνολο Δέκα Οικουμενικών Αρχών που εδράζονται σε διεθνείς συμβάσεις και καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η συμμετοχή στο UN Global Compact και στο Τοπικό του Δίκτυο στην Ελλάδα, το UN Global Compact Network Greece, προσφέρει στις επιχειρήσεις υποστήριξη ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο ή την ωριμότητα σε θέματα βιωσιμότητας προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους και να ενισχύσουν τη συμβολή τους στους SDGs.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο UN Global Compact καταφέρνουν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα προόδου στη βιώσιμη ανάπτυξη τους, ανταποκρινόμενες ταυτόχρονα στις πιο επείγουσες παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις. Ειδικότερα, το UN Global Compact Network Greece βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, να εμπλουτίσουν ή να σχεδιάσουν πολιτικές και δράσεις, να αναδιαμορφώσουν το όραμά τους, να προετοιμαστούν σε σχέση με το νέο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την εταιρική βιωσιμότητα και να αναπτύξουν το reporting τους.

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων περιλαμβάνει ένα εύρος δυνατοτήτων που αφορούν τη δημιουργία εκπαιδευτικού υπόβαθρου, την αξιοποίηση εργαλείων, τη διεύρυνση γνώσεων, τη διασύνδεση με ειδικούς, peers, φορείς και τα Ηνωμένα Έθνη, την ανάδειξη ηγετικού ρόλου ή καινοτόμων πρωτοβουλιών σε επιμέρους τομείς, την τακτική ενημέρωση, την κλιμάκωση των δράσεων και τη δημοσιοποίηση της προόδου με όρους διαφάνειας μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας που παρέχει το UN Global Compact.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή

 • Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών
 • Αξιοποίηση ενός παγκόσμιου συνόλου αρχών και πλαισίων για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ενίσχυση διαφάνειας και οικοδόμηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ανάπτυξη γνώσης και μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη μέσω της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, e-leaning πλατφόρμας Academy, live sessions, οδηγών, εργαλείων, ομάδων peer learning
 • Καθοδήγηση σε επιμέρους τομείς της βιωσιμότητας
 • Benchmarking με βάση το μέγεθος, τον κλάδο και τη χώρα
 • Ανάδειξη προόδου μέσω της ετήσιας αναφοράς προόδου (Communication on Progress)
 • Παρακολούθηση υψηλού επιπέδου διεθνών, ευρωπαϊκών και τοπικών εκδηλώσεων
 • Σύνδεση εταιρικών δράσεων με παγκόσμια calls to action
 • Πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης

Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής για Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν τους ακόλουθους ορισμούς:

 • Επιχείρηση – κάθε νομική επιχειρηματική οντότητα, όπως εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών, με τουλάχιστον 250 άμεσους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ή / και οποιεσδήποτε εταιρείες ανήκουν στο κράτος
 • ΜμΕ (Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις) – ισχύουν τα παραπάνω αλλά με αριθμό άμεσων υπαλλήλων μικρότερο από 250. Οι ΜμΕ υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον έναν άμεσο υπάλληλο και ενεργές δραστηριότητες.

Για να κάνετε το επόμενο βήμα για τη συμμετοχή σας στο UNGC , παρακαλούμε προχωρήστε στην επισκόπηση της παρακάτω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση της επιχείρησης στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, την ανάληψη δράσης για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Προόδου (Communication on Progress – CoP). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.

Διαδικασία αίτησης εγγραφής για Μη-επιχειρήσεις

Οι μη-επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Επιχειρηματικές ενώσεις
 • Τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι κτλ.)
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Ιδρύματα
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Φορείς δημοσίου
 • Οργανισμοί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση του φορέα στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, τη συμμετοχή σε δράσεις του UNGC όπου είναι εφικτό και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Δέσμευσης (Communication on Engagement – CoE). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.