Γίνε Μέλος. Διαδικασία συμμετοχής για Επιχειρήσεις και Μη-επιχειρήσεις

Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής για Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν τους ακόλουθους ορισμούς:

  • Επιχείρηση – κάθε νομική επιχειρηματική οντότητα, όπως εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών, με τουλάχιστον 250 άμεσους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ή / και οποιεσδήποτε εταιρείες ανήκουν στο κράτος
  • ΜμΕ (Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις) – ισχύουν τα παραπάνω αλλά με αριθμό άμεσων υπαλλήλων μικρότερο από 250. Οι ΜμΕ υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον έναν άμεσο υπάλληλο και ενεργές δραστηριότητες.

Για να κάνετε το επόμενο βήμα για τη συμμετοχή σας στο UNGC , παρακαλούμε προχωρήστε στην επισκόπηση της παρακάτω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση της επιχείρησης στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, την ανάληψη δράσης για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Προόδου (Communication on Progress – CoP). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.

Διαδικασία αίτησης εγγραφής για Μη-επιχειρήσεις

Οι μη-επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο UN Global Compact (UNGC) πληρούν μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Ακαδημαϊκά ιδρύματα
  • Επιχειρηματικές ενώσεις
  • Τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι κτλ.)
  • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
  • Ιδρύματα
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Φορείς δημοσίου
  • Οργανισμοί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Βήμα 1

Δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες Αίτησης για τις Επιχειρήσεις.

Βήμα 2

Προετοιμάστε μια Επιστολή Δέσμευσης που θα υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη δέσμευση του φορέα στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών του UNGC, τη συμμετοχή σε δράσεις του UNGC όπου είναι εφικτό και την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Δέσμευσης (Communication on Engagement – CoE). Δείτε το υπόδειγμα της Επιστολής Δέσμευσης.

Βήμα 3

Συμπληρώστε τη Διαδικτυακή Φόρμα Αίτησης και υποβάλετε ηλεκτρονικά την Επιστολή Δέσμευσης, υπογεγραμμένη από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Το όνομα του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου που υπέγραψε την Επιστολή Δέσμευσης πρέπει να αντιστοιχεί με τη σχετική καταχώριση που θα εμφανίζεται στη διαδικτυακή φόρμα αίτησης.