Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα  θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, καθώς εκτιμάται ότι το 80% του ετήσιου παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται μέσω αυτών.

Οι βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δίκαιων εργασιακών πρακτικών, της περιβαλλοντικής προόδου και των πολιτικών κατά της διαφθοράς. Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.